BSc

B.Sc.I st Year

Sem I

Sem -II

B.Sc. II nd Year

Sem III

 • Physics – VI
 • Physics – VII
 • Chemistry – VI
 • Chemistry – VII
 • Mathematics – VI
 • Mathematics – VII
 • Mathematics -VIII
 • Botany – VI
 • Botany – VII
 • Zoology – VI
 • Zoology – VII
 • Electronics – VI
 • Electronics – VII
 • Computer Science – VI
 • Computer Science – VI

Sem -IV

 • Physics – VIII
 • Physics – IX
 • Chemistry – VIII
 • Chemistry – IX
 • Mathematics – IX
 • Mathematics – X
 • Mathematics – XI
 • Botany – VIII
 • Botany – IX
 • Zoology – VIII
 • Zoology – IX
 • Electronics – VIII
 • Electronics – IX
 • Computer Science – VIII
 • Computer Science – IX

B.Sc. III rd Year

Sem V

Sem VI