Welcome…

महाविद्यालयातील ग्रंथालय विभागातर्फे मी सर्व ग्रंथालय सभासदांचे मन:पूर्वक स्वागत करते. उच्चशिक्षण प्रणालीचा आत्मा असे देखील ग्रंथालयास संबोधले जाते. महाविद्यालयाच्या समृध्द ग्रंथालयात अतिशय महत्वपूर्ण असे संदर्भग्रंथ नियतकालिके तसेच अभ्यासक्रमावर आधारित पाठ्यपुस्तके उपलब्ध आहेत. जवळजवळ 79,000 एवढी ग्रंथ संपदा उपलब्ध आहे. समृध्द पारंपारिक ग्रंथ संपदे बरोबरच ग्रंथालयीन वाचकांसाठी  N-list तर्फे 1,99,000+ e-books व  6000+ e –journals देखील वाचकांसाठी उपलब्ध आहेत. ग्रंथालयाने BSM Institutional Repository केली असून त्या मार्फत वाचकांना ऑनलाइन Digital e-content Audio, Video, PPT, PDF Question papers, Notes, free e-books, news clipping file, e-resources links, इत्यादी सर्व उपलब्ध आहे. BSM Institutional Repository चा QR Code तयार केला असून त्याला स्कॅन केले की लगेच connect होता येइल.ग्रंथालयात पुस्तकांची देवाणघेवाण करण्यासाठी latest version SOUL 3.0 या संगणक प्रणालीचा उपयोग केला जातो. तसेच ग्रंथालयात उपलब्ध असलेल्या पुस्तकांची माहिती शोधण्यासाठी वाचनकक्षात OPAC (Online Public Access Catalogue) ची सुविधा देखील उपलब्ध आहे. तसेच ग्रंथालयात या वर्षी पासून Web OPAC ची facility सुरु केली आहे, त्यामुळे वाचकांना घरी बसुन ग्रंथाचा शोध घेणे सोयीचे झाले आहे. या Web OPAC च देखील QR Code तयार केला असून त्याला स्कॅन केले की लगेच Web OPAC ला connect होता येइल व ग्रंथाचा शोध Title, Author, Publisher, Subject इत्यादी अनेक प्रकारे घेता येतो.ग्रंथालयाच्या प्रमुख विभागा पैकी अतिशय महत्वाचा विभाग म्हणजे पुस्तक देवाणघेवाण विभाग आहे. याठिकाणी विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाशी निगडीत पाठ्यपुस्तके आठ दिवसांसाठी दिली जातात. परंतु त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी ग्रंथालयाचे सभासद होणे अनिवार्य आहे. ग्रंथालयाचे सभासद होण्यासाठी सभासद फोर्म भरून द्यावा लागेल. विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकांचे वितरण करण्यासाठी वर्गनिहाय वेळापत्रक तयार केले आहे. ग्रंथालयाच्या वेबसाईट मधील Book Circulation Time Table यालिंकमधून आपण ग्रंथालयाचे पुस्तक वितरणाचे वेळापत्रक पाहू शकता. ग्रंथालयाचा दुसरा महत्वाचा विभाग म्हणजे ग्रंथदालन विभाग ज्यामध्ये ग्रंथालयातील पुस्तकेहि विषयानुसार ठेवलेली आहेत. विद्यार्थ्यांनी याविभागात प्रवेश करतांना ग्रंथालयातील कर्मचार्यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे तसेच ग्रंथ दालनात  प्रवेशकरतांना स्वतः जवळील सामान, पिशवी बाहेर ठेवावे.ग्रंथदालनात संदर्भ विभाग तसेच यु.जी.सी. च्या उपक्रमा अंतर्गत स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र आहे. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी उपयुक्त असणारी पुस्तके सदरील विभागात विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहेत.  तसेच  विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वाचनकक्ष देखील आहे.

विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाशी निगडीत पुस्तके वाचनकक्षात अध्ययनासठी उपलब्ध आहेत.
ग्रंथालय आपल्या वाचन विषयक तसेच अध्ययन विषयक गरजापूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध असून आपणास ग्रंथालयाच्या सेवांबद्दल काही तक्रार असल्यास आपण ग्रंथालयाच्या वेबसाईट मधील Online Complaints यालिंक मधून आपली तक्रार नोंदवू शकता अथवा ग्रंथपालाना समक्ष भेटून आपली तक्रार सांगू शकता.

 ग्रंथपाल

 डॉ. सविता आवचार